Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Kontrola PHP a H

Kontrola hasiacich prístrojov

Vykonávať kontrolu prenosných alebo pojazdných hasiacich prístrojoch môževykonávať len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu v rozsahu aobsahu ustanovenom výrobcom, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydanéosobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti.

Kontrolovať prenosné hasiace prístroje môžetiež fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu nakontrolovanie hasiaceho prístroja, ktorý je technicky a funkčne zhodný skontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technickéhopredpisu.

Kontrola:
a)     prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej 
        raz  za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov a v technickej dokumentácii
        vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota,
b)     pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji
        1. najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných
            predpisov a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota,
            alebo 
        2. najmenej raz za 24 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj okrem hasiaceho prístroja CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota.

O kontroleprenosného alebopojazdného hasiaceho prístroja, odborne spôsobilá osoba na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov pokontrole vydá potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítoko vykonaní kontroly prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Kontrola požiarnych vodovodov

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

Okontrole sa vyhotoví záznam.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek